ความรู้ทั่วไป

บทเรียนออนไลน์ (รับเกียรติบัตร) โครงการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ โดย KKU ELDERLY SCHOOL มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทเรียนออนไลน์ (รับเ...

บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

บทเรียนออนไลน์ (เกีย...

แบบทดสอบ ออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ “เรื่องของดินสอ” รับเกียรติบัตร จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอสวนผึ้ง

แบบทดสอบ ออนไลน์ กิจ...

บทเรียนออนไลน์ (เกียรติบัตร) จาก OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

บทเรียนออนไลน์ (เกีย...

You may have missed