คว้าคะแนน ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพิชิต คะแนนเต็ม “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

1

คว้าคะแนน ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพิชิต คะแนนเต็ม “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

ทักทาย ผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านนะคะ วันนี้ ครูใหม่ไอแอมดอทคอมเรา มีแนวข้อสอบภาษาอังกฤษมาฝาก เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เชื่อว่า ตอนนี้ใครหลายๆคนต้องรู้สึกหนักอกหนักใจและเป็นไม้เบื่อ ไม้เมา กับภาษาอังกฤษ แต่ ก็ คงปฏิเสธไม่ได้ เพราะว่า ในยุคปัจจุบันนี้ ภาษอังกฤษเข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสื่อจากแหล่งต่างๆ ป้ายโฆษณา รวมไปถึง การเรียน การสอน และ การสอบอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้า สอบในระบบโรงเรียน รวมไปถึงการสอบเข้าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการต่างๆ ด้วย ครูใหม่ไอแอมดอทคอม จึงมีแนวข้อสอบที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทำข้อสอบไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังมีเฉลยแบบอธิบาย เพื่อให้ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบข้ออื่นๆ เพื่อฝึกทักษะการจำและนำไปใช้ ต่อไป

ข้อสอบ  วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย

โดย www. KRUMAIIAM .com

ข้อสอบ ประกอบด้วย :

บทสนทนาตามสถานการณ์ บทสนทนาเป็นเนื้อเรื่อง การเขียนประโยค        cloze test การ์ตูน และความเข้าใจ โดยเกี่ยวข้องกับไวยากรณ์

1. บทสนทนาตามสถานการณ์

– Take your time                       – Could you … ?                          – การซื้อของ

– การแสดงความสนใจ                 – การสั่งอาหาร                               – การจองตั๋ว

– การเสนอความช่วยเหลือ          – การอ่านป้ายประกาศ                 – Will this do?

– การแสดงความสอดคล้อง (So do l)             – การแสดงความเห็นอย่างสุภาพ

– การร้องขออย่างสุภาพ              – การกล่าวขอโทษ             – การกล่าวลางาน

– กระเป๋าเดินทางหาย

2. บทสนทนาเป็นเรื่องราว

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือ  เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบกำหนดคำตอบ

3. การเขียนประโยค

– What (conjunction)                         – Because                         – as well as

– ศัพท์ (perish)                            – however              – not only … but also…

– ศัพท์ (eventually)                  – In spite of     – Which (relative pronoun)

4. Cloze test เป็นเรื่องการแสดง

– however             – Must         – Another  – One                        – must        – In

– ศัพท์ (be synchronized)     – themselves      – What         – astronomy
5. การ์ตูน

ถามความรู้เกี่ยวกับชาวชนเผ่าไวกิ้งและความเข้าใจตามภาพ

6. ความเข้าใจ

– บทกลอน                           – เครื่องช่วยฟัง                  – การวางระเบิด

– คำสอนทางศาสนา          – การปรุงอาหาร                – การละเมิดสตรีและเด็ก

– คนไร้ที่อยู่ในสหรัฐฯ       – การค้นพบทางดาราศาสตร์     – ไขมัน

– การอ่านข่าว

ชุดที่1 จำนวน 15 ข้อ(1-15)

Directions: Choose the most appropriate answer.

1. Ann wonders how much time she has to work on her assigned project.

Her teacher says. “No need to hurry yet……………..”

1. in no time.                                     2. it’s high time.

3. Take your time.                            4. You hit the big time.

2. A: …………………………..?

   B: Sorry. I can’t. I’m on the phone.

  1. Would you give me a ring?       
  2. Can I help you with anything?

3. Why don’t you finish it today?

4. Could you help me sort out this matter right now?

3. You try on a pair of shoes but they are a bit too tight.

You ask the sales assistant …………………………….?

1. Have you got a bigger size?

2. Do you have a different color?

3. Can you find me a modern one?

4. Can you have the ones with higher heels?

4. Your friend told you about his trip to New York.

You show your interest by saying……….,

1. What a surprise!                2. Fantastic

3. Bon Voyage                        4. Have a nice day

5. You are in a restaurant.

The waiter asks. “Are you ready to order?”

You reply……….

1. You’re ready to serve

2. We prefer chicken to beef

3. We’d like to have a table for three

4. Please give us a minute to look at the menu.

6. You would like to get two movie tickets.

You call the box office and say, ……….?

1. Could you buy me two tickets?

2. Can I reserve two tickets, please?

3. Shall I book you for two tickets?

4. May I help you with two tickets?

7. You hand in your report late.

You say to your teacher, “……………”

1. That’s quite all right.

2. I apologize for the delay.

3. Please, accept my sympathy.

4. Sorry, It’s better late than never.

8. The sign “No trespassing.” can be seen in front of.

1. A highway intersection.

2. A powder room.

3. A public restroom.

4. A construction site.

9. Your friend says, “I prefer pop music to rock.”

You reply. “…

1. So do.

2. I like it.

3. Me neither.

4. I don’t like it.

10. Your colleague asks you a political question.

You don’t want to give your opinion which might upset others in your group. You say, “….. ..

1. I’m not sure I agree with you.

2. I don’t want to offend anyone.

3. I’d prefer to keep his mouth shut.

4. I’d like to say something about it.

11. At the dinner table, you want some salt but the salt shaker is right in front of your friend.

You say to her, “………

1. Don’t use the salt. I need it too.

2. Would you please pass the salt?

3. You should not take all of the salt.

4. I would like some salt. Do you want some?

12. Your English teacher is going to begin the lesson but she forgets her white board-markers.     You say to her………….

1. What’s the matter with you?

2. Teacher, I’ll get your markers.

3. You forget your marker again, Teacher.

4. Why don’t you have your markers with you?

13. Somchai asks for a stapler but you have a paper clip.

You say to him. “…….

1. Here you are.

2. Will this do?

3. How is it?

4. That’s it.

14. You want your boss to allow you to be away from the office next Monday to celebrate your house-warming party.

You say…………..”

1. Let’s take next Monday off.

2. May I take next Monday off?

3. How about taking next Monday off?

4. What’s the matter with taking Monday off?

15. Pauline lost her luggage. She went to see the airlines officer.

She said, “………

1. I’d like to make a claim for my luggage.

2. I think my luggage is unattended .

3. I wonder how I get my luggage back .

4. I want to question you about my luggage.

เฉลยพร้อมคําอธิบาย

1. ตอบข้อ 3

อธิบาย Take your time = ทําตามสบาย (No need to hury)

2. ตอบข้อ 4

อธิบาย บอกว่า Fm on the phone ดังนั้นกําลังคุยโทรศัพท์ (be on the phone) ซึ่งเป็นการบอกสาเหตุว่าทําไมจึงช่วยจัดแยก (sort out) ไม่ได้

3. ตอบข้อ 1

อธิบาย รองเท้าคับเกินไป (too tight)

จึงขอดูขนาดที่ใหญ่กว่า (a bigger size)

4. ตอบข้อ 2

อธิบาย ต้องการแสดงความสนใจในสิ่งที่เพื่อนกําลังเล่า

 5. ตอบข้อ 4

อธิบาย ขอเวลาดูรายการอาหารก่อนที่จะสั่ง (order)

6. ตอบข้อ 2

อธิบาย เป็นการสั่งจอง (reserve) ตั๋วทางโทรศัพท์

ส่วนข้อ 3 ข้อความไม่ถูกต้อง (I book you for two tickets)

7. ตอบข้อ 2

อธิบาย กล่าวขอโทษ (apologize) ที่ส่งรายงานล่าช้า (delay) ซึ่งมีโครงสร้าง apologize for

8. ตอบข้อ 4

อธิบาย ป้ายห้ามบุกรุก (No trespassing} น่าจะเห็นที่ที่ก่อสร้าง (a construction site)

9. ตอบข้อ 1

อธิบาย So do I เป็นการพูดรับว่าตัวเองก็ชอบเพลง pop มากกว่าเพลง rock (So do I = I do too)

10. ตอบข้อ 2

อธิบาย เป็นการบอกว่าไม่อยากทําให้ใครเคือง (unset, offerd)

11. ตอบข้อ 2

อธิบาย เป็นการร้องขออย่างสุภาพ ด้วย Would you please … ?

12. ตอบข้อ 2

อธิบาย เป็นการพูดเสนอให้ความช่วยเหลืออาจารย์

13. ตอบข้อ 2

อธิบาย will this do? หมายถึง ใช้การได้ไหม .

14. ตอบข้อ 2

อธิบาย เป็นการขออนุญาตลางาน (take … off)

15. ตอบข้อ 1

อธิบาย เป็นการบอกเจ้าหน้าที่สายการบินว่ากระเป๋าเดินทางหายไป

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่
www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

1 thought on “คว้าคะแนน ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพิชิต คะแนนเต็ม “เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed