การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

0

“…ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติทุกชาติเขาก็ทะนุถนอมและเขาก็เรียนของเขากัน
แม้แต่คนต่างประเทศไปเรียนในประเทศเขา ก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของเขาด้วย”
ดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

people walking on brown concrete temple during daytime

Photo by Alice on Unsplash

ดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

“…ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติทุกชาติเขาก็ทะนุถนอมและเขาก็เรียนของเขากัน
แม้แต่คนต่างประเทศไปเรียนในประเทศเขา ก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของเขาด้วย อันนี้
ก็แปลกที่เราไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทย เหมือนอย่างว่าแผ่นดินนี้ได้มาอย่างง่าย ๆ ไม่ต้อง
คิดถึงพระเดชพระคุณของปู่ ย่า ตา ยายที่บุกบั่นฝ่าฟันมา แม้แต่ชีวิตจะสละให้เพื่อที่จะเป็น
หลักประกันของคนไทย ความจริงแล้วการที่มีแผ่นดินเป็นของตนเอง เป็นการประกันค่อนข้าง
จะปลอดภัย…”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานเนื่องในวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

people walking on brown concrete temple during daytime
Photo by Alice on Unsplash

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมและ
สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ
เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่าชาติไทยมีรากเหง้าและมีพัฒนาการที่แสดงถึงการต่อสู้ฟันฝ่า
ร่วมกันมายาวนานของบรรพบุรุษจนสามารถดำรงความเป็นชาติไทยไว้ได้ในปัจจุบัน
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติไทยและพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นมา
ของชาติไทย และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
อาจจัดได้ทั้งรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมเป็นอย่างดีคือ การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำเอกสาร “การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์”โดยถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จากการอบรมแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล ่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารฉบับนี้
หวังเป็นอย ่างยิ่งว ่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย ่างยิ่งแก ่ครูและผู้ที่สนใจ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่แสดงถึงความรัก
และภาคภูมิใจในชาติจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร

ดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดาวนืโหลดคู่มือ

โดย

สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed