แบ่งปัน แผนการสอนแบบหน้าเดียว

1

รายวิชา     พระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นล้วนมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดี ซึ่งศาสนิกชน
ทุกคนพึงศึกษาประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ และนำแบบอย่างที่ดีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมการทำความดีและพัฒนาจิตใจ เช่น ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ศึกษาหลักธรรม เป็นที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า การเวียนเทียน การทำบุญ) เป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดประเพณีท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชุมชน และส่งเสริมพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน

เรื่องที่ 1  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา                                                                            เวลา  1  ชั่วโมงวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขั้นที่ 1 สังเกต

    ครูนำภาพพุทธศาสนิกชนกำลังทำกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันมาให้นักเรียนดู ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายจุดเด่นหรือความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรือพิธีกรรม

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์

  1. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับผลดีของการร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และแนวการ

        ปฏิบัติตน

  • ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน ศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา จาก

        หนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสำคัญของ       พระพุทธศาสนา

  • ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้กลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ครูตรวจสอบความ

        ถูกต้อง

ขั้นที่ 3 สรุป

    นักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของพระพุทธศาสนา และแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพุทธศาสนา

แผนการสอนหน้าเดียว วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่องที่ 2   พุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้                                                                                    เวลา  1  ชั่วโมง

วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)

    ครูให้นักเรียนดูภาพพุทธประวัติตอนประสูติและศึกษาศิลปวิทยา แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากภาพ

ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา (Explore)

    นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนั้นบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)

    สมาชิกแต่ละคนนำความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พุทธประวัติ มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)

    สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ : ประสูติ ตรัสรู้ แล้วช่วยกันตรวจความถูกต้อง

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)           ครูเฉลยใบงานที่ 2.1 ตอนที่ 1 นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง และตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานตอนที่ 2 ของใบงาน ครูตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นช่วยกันสรุปพุทธประวัติ

เรื่องที่ 3  พุทธประวัติ : ประกาศธรรม                                                                             เวลา  1  ชั่วโมง

วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

    นักเรียนผลัดกันเล่าความรู้เดิมเกี่ยวกับพุทธประวัติและความประทับใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ

ขั้นสอน

    ขั้นที่ 1  มีผู้นำและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

        นักเรียนกลุ่มเดิมเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ความ      รับผิดชอบศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม

    ขั้นที่ 2 การวางแผน

        สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำงาน กำหนดจุดประสงค์ และขั้นตอนการทำงานในการศึกษาความรู้
    ที่กำหนดในแต่ละตอน

    ขั้นที่ 3  ปฏิบัติตามแผน

        สมาชิกในแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง พุทธประวัติ : การประกาศธรรม

    ขั้นที่ 4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน

        สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานที่ 3.1

    ขั้นที่ 5  ปรับปรุงและพัฒนา

        สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมมือกันปรับปรุงและพัฒนาผลงานในใบงานที่ 3.1 ให้ดีขึ้น จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอ    ผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นสรุป

     นักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติตอนประกาศธรรม

นอกจากนี้ท่านยังสามารถ อัพเดต ติดตามข้อมูลข่าวสาร แผนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงสาระดีดี ได้ที่ www.krumaiiam.com
Facebook Fanpage : krumaiiam เพราะเราคือครูรุ่นใหม่
Facebook Fanpage : วิถีครูเวร
Facebook Group: แบ่งปันสื่อการสอน by krumai

1 thought on “แบ่งปัน แผนการสอนแบบหน้าเดียว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed